Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1

Ngày 01/7/2021, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 19/2021 Chương trình giáo dục phổ thông môn học Ngoại ngữ 1, bao gồm:

– Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Nga;

– Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Nhật;

– Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp;

– Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Trung Quốc.

Chương trình các môn học nêu trên được thực hiện theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.

Cụ thể, Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau:

(1) Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

(2) Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

(3) Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

(4) Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

(5) Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Điều 2. Chương trình các môn học quy định tại Điều 1 Thông tư này được thực hiện theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2021 và thay Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

1. Chương trình Tiếng Nhật ban hành tại Quyết định số 2051/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng cho đến khi quy định tại Điều 2 Thông tư này được thực hiện.

2. Đối với các lớp cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông chưa thực hiện được môn Tiếng Nhật theo lộ trình quy định tại Điều 2 Thông tư này tiếp tục thực hiện Quyết định số 2051/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Tiếng Nhật cho đến hết lớp 12.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này

Cũng theo Thông tư 32/2018, đối với các lớp của cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông chưa thực hiện được môn Ngoại ngữ theo lộ trình quy định tại khoản (2), (3), (4), và (5), tiếp tục thực hiện theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 đến hết lớp 12.

Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/8/2021 và thay thế Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006.

Thục Uyên
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT