Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ

Theo thống kê từ Website Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://moet.gov.vn/): Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ. Kể từ năm 1945 đến nay, Ngành Giáo dục và Đào tạo nước ta đã trải qua 12 vị Bộ Trưởng.

Dười đây là hình ảnh và tóm tắt thời gian công tác của các Bộ Trưởng qua các thời kỳ.

1. Ông Vũ Đình Hòe

Năm sinh 1912

– Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945 đến 2/3/1946)

2. Ông Đặng Thai Mai

Năm sinh 1902- Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/3/1946 đến 3/11/1946)

3. Ông Nguyễn Văn Huyên

Năm sinh 1908- Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (3/11/1946 đến 19/10/1975)

4. Ông Tạ Quang Bửu

Năm sinh 1910- Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

(01/10/1965 đến 3/7/1976) 

5. Ông Nguyễn Đình Tứ

Năm sinh 1932- Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 
(03/7/1976 đến 26/2/1987)

6. Bà Nguyễn Thị Bình

Năm sinh 1927- Bộ trưởng Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (03/7/1976 đến 2/1987)

7. Phạm Minh Hạc

Năm sinh 1935- Bộ trưởng Bộ Giáo dục  nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/1987 đến 3/1990) 

8. Ông Trần Hồng Quân

Năm sinh 1937

– Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
( 26/2/1987 đến 1/3/1990)- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1/3/1990 đến 29/9/1997)

9. Ông Nguyễn Minh Hiển 

Năm sinh 1948- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (30/9/1997 đến 23/6/2006) 

10. Ông Nguyễn Thiện Nhân

Năm sinh 1953- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (28/6/2006 đến 17/6/2010) 

11. Ông Phạm Vũ Luận

Năm sinh 1955- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (18/6/2010 đến 8/4/2016) 

12. Ông Phùng Xuân Nhạ

Năm sinh 1963- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/4/2016 đến nay).

Tính đến nay đã có 13 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ. Ông PGS. TS Nguyễn Kim Sơn là Bộ Trưởng đương nhiệm kể từ năm 2021.

Ngọc Sơn (sưu tầm)/ Nguồn: https://moet.gov.vn/