Trình tự thẩm định, phê duyệt, công bố công khai quy hoạch SDĐ

Ngày 12/4/2021, Bộ TN&MT ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo đó, trình tự thẩm định, phê duyệt, công bố công khai quy hoạch SDĐ, kế hoạch sử dụng đất, đơn cử đối với kế hoạch sử dụng đất quốc gia được thực hiện như sau:

– Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, kỳ cuối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia trước khi trình Chính phủ;

– Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, kỳ cuối. Và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia để trình Quốc hội quyết định;

– Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, kỳ cuối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;

– Đánh giá, nghiệm thu;

– Giao nộp sản phẩm.

Các dự án lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được lập trước ngày 26/5/2021 mà chưa được thẩm định, phê duyệt thì thực hiện như sau:

– Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày 26/5/2021 thì không phải điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 01.

– Đối với khối lượng công việc chưa thực hiện thì điều chỉnh theo quy định của Thông tư 01.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT (có hiệu lực từ ngày 26/5/2021).

Lê Ánh
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT