QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thành đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 541/PGDĐT-TCCB ngày 30/10/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh về việc đề nghị điều chỉnh các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở từ trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh thành đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ Thành phố.

UBND thành phố Cao Lãnh đã ra Quyết định Số: 1905/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020, điều chỉnh 53 đơn vị sự nghiệp công lập gồm các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cao Lãnh là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh (có danh sách kèm theo).

Trường có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Dinh Phương (ghi)