KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CÁ NHÂN NĂM HỌC 2021 – 2022

KỸ NĂNG CẦN BIẾT xin giới thiệu đến quý thầy cô KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CÁ NHÂN NĂM HỌC 2021 – 2022. Hi vọng tư liệu này là tài liệu hữu ích để thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Dưới đây là phần Bài giảng để nhà trường sinh hoạt chuyên môn với giáo viên; phần trích dẫn một phần của Kế hoạch để thầy cô xem trước; bên dưới là toàn bộ nội dung Kế hoạch. Thầy cô tải về để chỉnh sửa phù hợp với đơn vị, địa phương.

BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CÁ NHÂN

NỘI DUNG TRÍCH DẪN MỘT PHẦN KẾ HOẠCH

TRƯỜNG ………………………
TỔ:……………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…..tháng…năm ……..

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CÁ NHÂN

Năm học: 2021 – 2022

A. Cơ sở pháp lí

Căn cứ[V1] 

– Căn cứ Kế hoạch số…./KH-TH…, ngày…..tháng……năm…… của Trường …………… về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022;

– Căn cứ Kế hoạch số…./KH-TH…, ngày…..tháng……năm…… của Trường …………… về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí …………………………………….;

– Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, nhà trường; tình hình học sinh, cha mẹ học sinh khối/lớp giảng dạy và chủ nhiệm;

– Căn cứ vào nhu cầu phát triển, năng lực và yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

B. Nội dung

Phần thứ nhất

THÔNG TIN CHUNG

I. Thông tin cá nhân

– Họ và tên: ……………………………………….. Nhóm chuyên môn: ………...[V2] ……

-Ngày tháng năm sinh: …………………….. Năm vào ngành: ……………………

– Trình độ đào tạo: ………………………….. Chuyên ngành: …………………………

-Thâm niên công tác: ………………………………………………………………………

-Danh hiệu thi đua đạt được năm học 2020 – 2021: ………………………………

– Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp năm học gần nhất: ………………………………

-Xếp loại viên chức năm học 2020 – 2021:………………………………………..

– Một số thành tích nổi bật các năm học đã qua:

+ ……………………………………………………………………………

+ ……………………………………………………………………………

+ ……………………………………………………………………………

II. Đặc điểm tình hình

1. Năng lực cá nhân

a) Điểm mạnh:

[V3] ………..………………………………………………………………………………….…………………………………………………

a) Điểm hạn chế:

[V4] .……..………………………………………………………………………………….……………………………………………………

3. Công việc được giao

a)Giảng dạy:

– Lớp: …………………………….., Điểm: ……………………………….[V5] 

– Môn: ……………………………………….  Các lớp: …………………………………….[V6] 

– Môn: ……………………………………….  Các lớp: …………………………………….[V7] 

b) Kiêm nhiệm nhiệm vụ, chức vụ chuyên môn, đoàn thể:………………………

c) Phân công phụ trách các hoạt động khác:………………………………………….

4. Đánh giá về đặc điểm tình hình các mặt công việc được giao

a) Đánh giá học sinh:[V8] 

– Đánh giá chung:

…………………….………………………………………………………………[V9] …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

– Kết quả cụ thể:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


 [V1]Mang tính pháp lý (các văn bản vó liên quan).

 [V2](1) Giảng dạy/giáo dục; (2) Chủ nhiệm; (3) Công việc kiêm nhiệm khác: Đảng, Đoàn, Đội, Công đoàn,…

 [V3]

– Của cá nhân (Nhiệt tình, trách nhiệm; Trìình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Khả năng vận dụng phương pháp; Đánh giá học sinh;…

 [V4] Sử dụng phương tiện dạy học, sử dụng công nghệ thông tin; Sáng tạo, linh hoạt trong điều kiện thay đổi (thích ứng);…

 [V5]Giáo viên dạy lớp

 [V6]Giáo viên chuyên, dự phòng

 [V7]Giáo viên chuyên, dự phòng

 [V8]Giáo viên chủ nhiệm

 [V9]

– Sự quan tâm của cha mẹ học sinh; Hứng thú học tập, thích đến trường;…

– Điều kiện; Mức độ nhận thức, tiếp thu; Chưa tự tin; Hiếu động, chưa tập trung;…

DƯỜI ĐÂY LÀ TOÀN BỘ NỘI DUNG KẾ HOẠCH