Hình thức đánh giá học sinh rất mới đối với các môn học cấp 2, 3

Ngày 20/7/2021, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Theo đó, hình thức đánh giá đối với các môn học như sau:

– Đánh giá bằng nhận xét đối với các môn học:

Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp;

Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng nhận xét; theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Chưa đạt.

(Hiện hành, đánh giá bằng nhận xét áp dụng đối với các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục)

– Đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số đối với các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, trừ các môn học được đánh giá bằng nhận xét.

Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10. Nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.

Điểm đánh giá học sinh là số nguyên hoặc số thập phân; được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 05/9/2021, thay thế Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011, Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020.

Lê Ánh
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT