Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái pháp luật

Ngày 27/5/2021, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 782/QĐ-TTg. Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Chương trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Theo đó, đối với mục tiêu phòng ngừa, phát hiện hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em trái quy định pháp luật. (sau đây gọi là lao động trẻ em). Và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em:

– Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,9%.

– 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được theo dõi, quản lý.

– Trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp.

Truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em.

– 90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu.

– 70% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu.

– 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng các hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề. Tất cả được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu.

Đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động của trẻ em.

– 90% công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện. Và 70% cán bộ, công chức cấp xã ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

– 90% doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã. 70% hợp tác xã, hộ gia đình, đặc biệt hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.

2. Định hướng đến năm 2030: Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,5%; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.

Quyết định 782/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Trần Trang
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT