Điều lệ trường tiểu học, THCS – THPT: 4 điểm mới GV phải làm

Từ 20-10 và 1-11, Điều lệ trường tiểu học (kèm theo Thông tư 28/2020) và Điều lệ trường trung học (kèm theo Thông tư 32/2020) lần lượt có hiệu lực. Trong đó có một số điểm mới quy định về các loại hồ sơ sổ sách mà giáo viên phải làm.

Đồ họa: THÙY TRANG

04 loi s sách ca giáo viên tiu hc

Theo Điều lệ Trường tiểu học (có hiệu lực từ ngày 20/10/2020), hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục đối với giáo viên tiểu học bao gồm:

– Kế hoạch bài dạy.

Quy định này nhằm phù hợp với quyền được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường trong việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung giáo dục;…

Hin nay là giáo án (bài soạn).

– Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và theo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Hin nay là Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ.

– Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm).

– Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

Cũng theo Điều lệ mới, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học được sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy đảm bảo yêu cầu của công tác lưu trữ và có giá trị như hồ sơ giấy.

04 loi s sách ca giáo viên THCS, THPT

Theo Điều lệ Trường trung học (có hiệu lực từ ngày 01/11/2020), hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục đối với giáo viên THCS, THPT bao gồm:

– Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

Hiện nay là sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp.

– Kế hoạch bài dạy (giáo án).

Hiện nay là giáo án (bài soạn).

– Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

Hiện nay là sổ điểm cá nhân.

– Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Bên cạnh đó, hồ sơ nêu trên dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử.

Châu Thanh/ Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/