Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 2 môn Hoạt động trải nghiệm

Đáp án trắc nghiệm tập huấn mô đun 2 môn Hoạt động trải nghiệm bao gồm đáp án các câu trắc nghiệm môn Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình tập huấn Mô đun 2 GDPT 2018 để phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đáp ứng Chương trình GDPT mới, giúp thầy cô nhanh chóng hoàn thiện bài tập khảo sát cuối khóa bồi dưỡng Module 2 của mình.

Câu 1: Năng lực thích ứng bao gôm các thành phần

D. Cả A và B

Câu 2. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động bao gồm các thành phần

C. Kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng thực hiện kế hoạch ba điều chỉnh đánh giá hoạt động

Câu 3. Tư duy độc lập là thanh phân của năng lực nào?

B. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

Câu 4. Kĩ năng điêu

Câu 5. Kĩ năng lập kế hoạch là thanh phần của năng lực nào?

C. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt đông

Câu 6. Kĩ năng thực hiện kế hoạch và điều chỉnh hoạt động là năng lực nào dưới đây

B. Năng lực thiết kế va tổ chức hoạt động

Câu 7. Kĩ năng đánh giá hoạt động là thanh phần của năng lực

C. Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động

Câu 8. Hoạt động trải nghiệm ở lớp 1 gồm các mạch nội dung

C. Hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên

Nối cột A với cột B

1. Học sinh………….khái quát được…………..làm quen với………….có phạm vi rộng hơn những gì các em đã biết, đã làm => Kiến tạo, tri thức, kĩ năng

2. Học sinh được tăng cường tham gia các hoạt động……………:…………..: giao tiếp giữa học sinh với hs, hs vs gv và các đối tượng khác => làm việc nhóm, giao lưu

Câu 9. Hiểu biết và rèn luyện phẩm chất, năng lực liên quan ……phần của năng lực nào dưới đây

C. Năng lực định hướng nghề nghiệp

Câu 10. Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học gồm các mạch nội dung?

D. Cả A và C

Câu 11. Hoạt động trải nghiệm trong CT GDPT2018 bao gồm những loại hình nào?

C. Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm theo chủ đề, hoạt động câu lạc bộ

Câu 13. Khi lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức HĐTN ở trường tiểu học cần lưu ý đến các yếu tố nào?

D. Tất cả các ý trên

Câu 14.

Câu 15.

Câu 16.

Câu 17.

Câu 18.

Câu 19. Sắp xếp các mệnh đề sau thành quy trình thiết kế 1 hoạt động trong chủ đề trải nghiệm?

1. Đặt tên cho hoạt động

2. Xác định mục tiêu hoạt động

3. Xác định cách tổ chức hoạt động

4. Chuẩn bị các điêu kiện tổ chức hoạt động

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://vndoc.com/