Đáp án Những thay đổi của khí hậu vượt ra khỏi trạng thái trung bình đã được duy trì trong nhiều năm được gọi là gì?

Trên đây là Đáp án Những thay đổi của khí hậu vượt ra khỏi trạng thái trung bình đã được duy trì trong nhiều năm được gọi là gì? Đáp án thật thú vị phải không các em!

Hãy kích chọn vào Câu 2 để tìm hiểu tiếp.

Câu 2: Trong số các hoạt động sau, hoạt động nào không giúp giảm nhẹ Biến đổi khí hậu?

Theo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CÔNG TY GAIA

Vậy Những biến đổi khí hậu là gì?

Biến đổi khí hậu là những biến đổi trong môi trường vật lý hoặc sinh học. Biến đổi gây ra những ảnh hưởng có hại đáng kể. Thành phần, khả năng phục hồi hoặc sinh sản của các hệ sinh thái tự nhiên được quản lý hoặc đến hoạt động của các hệ thống kinh tế – xã hội hoặc đến sức khỏe và phúc lợi của con người.

– Nguyên nhân: gồm có 2 nguyên nhân.

+ Nguyên nhân khách quan (do sự biến đổi của tự nhiên) bao gồm: 

Sự biến đổi các hoạt động của mặt trời. Sự thay đổi quỹ đạo trái đất. Sự thay đổi vị trí và quy mô của các châu lục. Sự biến đổi của các dạng hải lưu, và sự lưu chuyển trong nội bộ hệ thống khí quyển.
+ Nguyên nhân chủ quan (do sự tác động của con người)

Xuất phát từ sự thay đổi mục đích sử dụng đất và nguồn nước. Và sự gia tăng lượng phát thải khí CO2 và các khí nhà kính khác từ các hoạt động của con người.

Những thông tin trên giúp chúng ta dễ dàng nhận ra đáp án Đáp án Những thay đổi của khí hậu vượt ra khỏi trạng thái trung bình đã được duy trì trong nhiều năm được gọi là gì?

Dinh Phương (sưu tầm)