Đáp án – Khoai tây chiên có giá trị bằng mấy?

Từ kết quả phép tính dòng (1) và (2) cho thấy ly nước có giá trị là 3.

3 – 3 + khoai tây chiên = 1

Vậy ổ bánh có giá trị là 2

Qua đó cho thấy khoai tây chiên có giá trị là 1

Đáp án: Khoai tây chiên bằng 1.

<< Quay lại