Đáp án câu đố 4 – 5 câu đố khó kiểm tra khả năng logic của não

Ta có: 17 x 17 = 289 (số được tạo bởi ba chữ số ở hàng trên cùng).

18 x 18 = 324 (số được tạo bởi ba chữ số ở hàng thứ hai).

19 x 19 = 361 (số được tạo bởi ba chữ số ở hàng thứ ba)

Đáp án câu đố 4: 1

<< Quay lại