Đáp án câu 4 – Test IQ bằng 5 câu đố Toán học

Ở mỗi hình, tích hai số ở dưới chia số ở trên thì bằng 3.

Ta có: 6 x 2 : 4 = 3.

2 x 12 : 8 = 3.

5 x 6 : 10 = 3.

Vậy nên: 4 x 9 : 12 = 3.

Đáp án câu đố 4: 12

<< Quay lại