Đáp án câu 3 – Test IQ bằng 5 câu đố logic “khó nhằn”

Đáp án câu 3: 4 hoặc 12

Ở mỗi cột, số lớn nhất bằng tổng ba số nhỏ hơn.

Ta có:

8 = 4 + 3 + 1.

7 = 3 + 2 + 2.

8 = 2 + 1 + 5.

Ở cột cuối, bạn có thể coi 8 là số lớn nhất để tìm ra số cần điền. Khi đó 8 = 2 + 2 + 4. Vậy số cần điền là 4.

Hoặc, bạn có thể lấy tổng ba số đã có để tìm ra số cần điền cũng là số lớn nhất trong cột. Khi đó, 8 + 2 + 2 = 12. Vậy số cần điền là 12.

<< Quay lại