Đáp Án 3 – Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Hiệu của bình phương hai số cột trước là hai số cột sau.

7^2 – 5^2 = 24.

Vậy nên: 3^2 – 0^2 = 9.

Đáp án câu 3: 0 và 9

<< Quay lại