Đáp án 2 – Test IQ bằng 5 câu đố khó

Đáp án câu 2: 18

Tổng các số trong cùng một cột bằng 30.

Ta có: 5 + 25 = 30.

8 + 22 = 30.

Vậy nên: 3 + 9 + 18 = 30.

<< Quay lại