CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, NĂM HỌC 2020 – 2021

Ngày 31/10/2020 Sở GDĐT Đồng Tháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh Đồng Tháp tổ chức cho Cán bộ quản lí và tất cả giáo viên Tiểu học trong toàn tỉnh tham dự bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức bằng hình thức trực tuyến.

Nội dung bồi dưỡng bao gồm:

1. Một số nội dung cơ bản, cốt lõi trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng và thông báo nhanh kết quả Đai hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Báo cáo chuyên đề: “Kết quả thực hiện những nội dung trọng tâm, cơ bản của ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015 – 2020.

3. Đánh giá việc triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, định hướng trong thời gian tới.

4. Cập nhật các văn bản liên quan đến công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục và đào tạo.

Nội dung thu hút sự quan tâm nhiều nhất là được nghe đánh giá việc triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, định hướng trong thời gian tới. Dưới đây là nội dung chi tiết.

Tô Ngọc Sơn/ Nguồn: Phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp