BÀI TÍNH ĐIỀN SỐ THU HÚT SỰ HIẾU KỲ NHIỀU HỌC SINH

Nhiều “BÀI TÍNH ĐIỀN SỐ RẤT THU HÚT SỰ HIẾU KỲ CỦA HỌC SINH” thử thách mạnh mẽ khả năng giải quyết vấn đề của các em. Chính sự thách thức này đã khiến các em, ai nấy đều thích thú.

KỸ NĂNG CẦN BIẾT mời các em cùng tìm hiểu để hóa giải độ khó của các bài tính điền số.

Bài 1: Tìm các số còn thiếu

8547 x 13 = 111 111

8547 x 26 = 222 222

8547 x (…) = 666 666

8547 x 39 = 333 333

8547 x (…) = 888 888

8547 x (…) = 999 999

8547 x 91 = 777 777

8547 x 65 = (……………)

Giải:

Quan sát dữ kiện bài toán đã cho, ta nhận thấy rằng:

13 x 2 = 26

13 x 3 = 39

13 x 7 = 91

13 x 5 = 65

………………………………..

Kết quả của các bài tính được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Dựa vào các yếu tố này, những số cần điền sẽ là: 13 x 4; 13 x 6; 13 x 8; 13 x 9

Vậy những số cần điền là:

8547 x 78 = 666 666

8547 x 104 = 888 888

8547 x 117 = 999 999

8547 x 65 = 555 555

Bài 2: Số thứ mười hai của dãy dưới đây là số nào?

3, 8, 15, 24, 35, 48, 63, ….

Hướng dẫn tìm ra quy luật:

Giải:

Ta nhận thấy:

3 + 5 = 8

8 + 7 = 15

15 + 9 = 24

24 + 11 = 35

35 + 13 = 48

48 + 15 = 63

……………..

Qua quy luật trên ta có kết quả là:

63 + 17 = 80

80 + 19 = 99

99 + 21 = 120

120 + 23 = 143

143 + 25 = 168

Đáp số: 168

Bài 3: Các số nằm trong nhóm thứ 8 trong dãy dưới đây là những số nào?

(1, 3, 6) (2, 6, 9) (3, 9, 12) …

Với kiểu bài này các em cần quan sát quy luật của từng nhóm được hình thành.

Giải:

Ta có:

1 x 3 + 3 = 6

2 x 3 + 3 = 9

3 x 3 + 3 = 12

………………….

Mỗi nhóm bắt đầu theo thứ tự: 1, 2, 3, … ,8 (có 8 nhóm)

Theo quy luật đó, nhóm thứ 8 trong dãy số là:

8 x 3 + 3 = 27

Vậy nhóm thứ 8 gồm những số: (8, 24, 27)

Bài 4: Các số nằm trong nhóm thứ 12 trong dãy dưới đây là những số nào?

(1, 4, 8) (2, 8, 12) (3, 12, 16) …

Với kiểu bài này các em cần quan sát quy luật của từng nhóm được hình thành.

Giải:

Ta có:

1 x 4 + 4 = 8

2 x 4 + 4 = 12

3 x 4 + 4 = 16

………………….

Mỗi nhóm bắt đầu theo thứ tự: 1, 2, 3, … ,12 (có 12 nhóm)

Theo quy luật đó, nhóm thứ 12 trong dãy số là:

12 x 4 + 4 = 52

Vậy nhóm thứ 12 gồm những số: (12, 48, 52)

Bài 5: Tìm tổng các số trong nhóm thứ 50 của dãy số dưới đây:

(1, 1, 2) (2, 4, 12) (3, 9, 36) …

Với kiểu bài này các em cần quan sát quy luật của từng nhóm được hình thành.

Giải:

Ta có:

1 x 1 x 2 = 2

2 x 2 x 3 = 12

3 x 3 x 4 = 36

………………….

Mỗi nhóm bắt đầu theo thứ tự: 1, 2, 3, … ,50 (có 50 nhóm)

Theo quy luật đó, nhóm thứ 50 trong dãy số là:

50 x 50 x 51 = 127 500

Vậy nhóm thứ 50 gồm những số: (50, 2500, 127 500)

Vậy tổng của nhóm dãy số này là:

50 + 2500 + 127 500 = 130 050

Đáp số: 130 050

Tô Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT