5 câu đố hại não thách thức khả năng tư duy

Hãy vận dụng khả năng tính toán và tư duy logic để giải 5 câu đố hại não dưới đây.

Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Câu 1:

Đáp án >>

Câu 2:

Đáp án >>

Câu 3:

Đáp án >>

Câu 4:

Đáp án >>

Câu 5:

Đáp án >>

VY VY (THEO MAX CREATIVE CONCEPTS)/ Nguồn: https://laodong.vn/