16 Luật sắp được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

Ngày 07/6/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 889/QĐ-TTg về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Theo đó, danh mục 16 Luật sắp được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bao gồm:

– Luật Đất đai 2013.

– Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

– Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi, bổ sung 2010, 2019).

– Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014).

– Luật Giá 2012.

– Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014.

– Luật Thương mại 2005.

– Luật Điện lực 2004.

– Luật Giao dịch điện tử 2005.

– Luật Công nghiệp công nghệ số.

– Luật Chính phủ số.

– Luật Việc làm 2013.

– Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

– Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung 2012).

– Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

– Luật Nhà ở 2014.

Quyết định 889/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Như vậy 16 luật sắp được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới (Phụ lục I, II, III).

Điều 2.

1. Căn cứ Danh mục, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm:

a) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua hoặc cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

b) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp khẩn trương nghiên cứu, đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các năm tiếp theo đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

c) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đã có trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022 và các năm tiếp theo.

d) Khẩn trương xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.

đ) Tiếp tục rà soát, tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật cùng với các vấn đề đã được nêu tại Danh mục trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Châu Thanh
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT