TỪ NGỮ PHÁP VIỆT – MỘT CÁCH NÓI Y NHƯ NÓI CÁCH

Không phải là NHỮNG TỪ NGỮ PHÁP VIỆT, mà là TRÍCH TỪ NGỮ PHÁP VIỆT, Nhà sách PHONG BA xuất bản, Tk. -21 TCN. Một trong những cách nói rất phổ biến trong dân gian như là nói cách điệu của giới thượng lưu thời thượng.

ĂN BẨN nghĩa là ĂN SẠCH không từ một thứ gì.

ĂN CƠM không phải chỉ là ăn CƠM.

ĂN CƯỚI thì chắc chắn là có ĂN, còn ĂN HỎI thì chưa chắc.

BÀ LÃO là bà già, nhưng không chỉ là bà già, còn BÀ GIÀ lại có thể là người … đẻ ra bà lão.

BẨN SẠCH là BẨN chứ không phải là BẨN một cách SẠCH SẼ.

CHẾT RỒI! là câu chỉ có thể nói khi còn SỐNG.

CHO VAY HỘ NGHÈO không phải là cho VAY HỘ NGHÈO, mà là cho HỘ NGHÈO VAY.

CHỬA CHỬA? đồng nghĩa với CHỬA CHƯA?, còn CHƯA CHỬA lại đồng nghĩa với CHỬA CHỬA.

ĐÁNH BẠI đồng nghĩa với ĐÁNH THẮNG.

ĐẤT Ở NÔNG THÔN không phải là ĐẤT ở nông thôn, mà là ĐẤT Ở ở nông thôn.

ĐI BỘ thì phải ĐI, còn ĐI XE thì có thể được NGỒI hoặc phải ĐỨNG.

ĐI ĐỨNG vẫn là ĐI chứ không phải là ĐỨNG.

ĐI KHÁM BÁC SĨ không phải là đi KHÁM bác sĩ, mà là ĐẾN để BÁC SĨ khám.

ĐI RỒI nghĩa là đã nằm ngay đơ, không đi đứng gì được nữa.

GIẾT SỐNG cũng đồng nghĩa với GIẾT CHẾT.

HẠN CHẾ ĐẾN MỨC CAO NHẤT cũng có nghĩa là HẠN CHẾ ĐẾN MỨC THẤP NHẤT.

HẾT SẠCH thì cũng không còn gì để BẨN.

MÁY CHẠY cả khi nó ĐỨNG YÊN một chỗ.

NGHỈ ĐẺ thì sẽ đẻ, còn NGHỈ HỌC thì không phải học, cũng giống như NGHỈ ĂN vậy.

NGỦ VỚI NHAU là việc làm trong lúc cùng THỨC.

NGƯỜI CÓ TUỔI không phải là bất cứ ai có TUỔI.

NHÀ TÔI trong sổ đó thì có thể bán hoặc cho thuê, còn NHÀ TÔI trong giấy hồng (đăng kí kết hôn) thì không.

QUẢ TRỨNG GÀ không phải là quả TRỨNG GÀ, mà là QUẢ TRỨNG GÀ.

THÁNG BA NGÀY TÁM không phải là NGÀY 8 THÁNG 3.

THÀNH PHỐ không có nghĩa là chỉ gồm thành phố, mà còn có cả NÔNG THÔN.

TIẾT KIỆM QUÂN NHÂN không giống như TIẾT KIỆM ĐIỆN NƯỚC.

VÔ GIÁ không phải là không có giá, mà là RẤT CÓ GIÁ.

Với những cách nói, cách nghĩ: TỪ NGỮ PHÁP VIỆT – MỘT CÁCH NÓI Y NHƯ NÓI CÁCH đã làm giàu thêm ý nghĩ, phong phú thêm vốn từ trong mỗi chúng ta!

Việt Tạ (sưu tầm) – Dinh Phương (biên tập)