PHỤ LỤC V – LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN

Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định cách lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, bao gồm: XÂY DỰNG DANH MỤC HỒ SƠ, MẪU DANH MỤC HỒ SƠ, MẪU MỤC LỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP LƯU, MẪU MỤC LỤC VĂN BẢN, TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ 5, MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU.

Trân trọng kính mời quý đọc giả cùng xem và tải bản Word này về máy để sử dụng khi cần thiết!

Xem tiếp Phụ lục còn lại, cuối cùng >>