Những nguyên tắc đảm bảo thực hiện Quyền trẻ em

05 nguyên tắc đảm bảo thực hiện Quyền trẻ em:

Nguyên tắc 1: Bảo đảm để trẻ thực hiện được đầy đủ quyền của mình.

Nguyên tắc 2: Bình đẳng và không phân biệt đối xử.

Nguyên tắc 3: Vì lợi ích tốt nhất của trẻ.

Nguyên tắc 4: Tôn trọng và lắng nghe tiếng nói của trẻ.

Nguyên tắc 5: Đảm bảo tối đa việc thực hiện quyền trẻ em trong các chính sách tác động đến trẻ em.

Theo CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CÔNG TY GAIA