NHỮNG BÍ THƯ CỦA TỈNH SA ĐÉC, KIẾN PHONG, LONG CHÂU SA VÀ LONG CHÂU TIỀN, ĐỒNG THÁP

Ông Lê Minh Hoan – Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, Ảnh: Internet

Lịch sử địa phương cần nhớ!

1. Trần Thị Nhượng tức cô giáo Ngài sinh năm 1896 tại Mỹ Trà, Cao Lãnh. Bí thư tỉnh ủy năm 1945 và từ giữa năm 1946 đến 1949. Mất năm 1988.

2. Phạm Hữu Lầu tức Tư Lộ sinh năm 1906 tại làng Hòa An, Cao Lãnh. Bí thư tỉnh ủy Sa Đéc từ tháng 11/1945 đến tháng 4/1946. Mất ngày 16/12/1959,

3. Nguyễn Văn Huệ sinh năm 1913 ở Kim Sơn, Châu Thành, Tiền Giang, Bi thư tỉnh ủy Sa Đéc từ tháng 5/1945 đến tháng 10/1945. Mất ngày 04/5/1980.

4. Võ Văn Phát tức Võ Minh Chiếu, Hai Đen, Tư Vô quê ở làng Mỹ An Hưng A, Lấp Vò. Bí thư tỉnh ủy Sa Đéc 1949 – 1950. Bí thư tỉnh ủy Long Châu Sa từ tháng 11/1951 đến tháng 12/1952. Mất năm 1983.

5. Huỳnh Chí Mạnh tức Nguyễn Ngọc Tân, Hai Lực sinh năm 1913 ở Hương Giản, Yên Dương, Hà Bắc. Bí thư tỉnh ủy Long Châu Tiền tháng 4/1948 đến năm 1951.

6. Trần Trung Tam tức Ba Tam, tên khai sinh là Nguyễn Tấn Hoạch sinh năm 1913 ở Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An. Bí thư tỉnh ủy Sa Đéc năm 1950. Cuối năm 1950 đến tháng 11/1951, bí thư tỉnh ủy Long Châu Sa. Mất năm 1998.

7. Phan Thành Long tên thật Phan Văn Hai tức Hai Sang sinh năm 1925 ở Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang. Tháng 11/1952 đến tháng 10/1954 là Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh đội trưởng, Trưởng ty Công an tỉnh Long Châu Sa. Bị địch bắt và thủ tiêu năm 1968.

8. Nguyễn Văn Phối sinh năm 1916 ở Mỹ Ngãi, Cao Lãnh. Từ cuối năm 1954 đến 1960 là Bí thư các tỉnh Sa Đéc, Long An và Kiến Phong. Hy sinh năm 1966.

9. Nguyễn Kim Nha sinh năm 1914 ở Kiến An, Chợ Mới, An Giang. Tháng 1/1957 là bí thư Tỉnh ủy Kiến Phong. Mất năm 1996.

10. Nguyễn Văn Thử không rõ năm sinh. Quê quán ở Thường Phước, Hồng Ngự. Bí thư tỉnh ủy Kiến Phong từ năm 1957 đến tháng 10/1958. Mất tại thành phố Hồ Chí Minh.

11. Trần Anh Điền tức Tám Bé sinh năm 1922 ở Mỹ Xương, Cao Lãnh. Bí thư tỉnh ủy Kiến Phong từ tháng 4/1960 đến tháng 4/1967. Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp từ tháng 2/1976 đến năm 1986. Mất ngày 01/02/2016.

12. Lê Thái Hiệp tên thật là Lê Văn Đô (Lê Thái, Lê Trung Chính) sinh năm 1923 tại Mỹ Trà, Cao Lãnh. Bí thư tỉnh ủy Kiến Phong từ tháng 02/1964 đến tháng 02/1966. Mất năm 1991.

13. Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1922 ở An Bình, Hồng Ngự. Bí thư tỉnh ủy Kiến Phong từ tháng 11/1972 đến tháng 8/1974. Bí thư tỉnh ủy Long Châu Tiền đến năm 1975. Mất ngày 05/9/2006.

14. Nguyễn Văn Năm tức Tám Mai sinh năm 1925 ở Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang. Bí thư tỉnh ủy Sa Đéc năm 1974. Mất tháng 8/1976.

15. Nguyễn Thế Hữu tên khai sinh là Nguyễn Hữu Lưỡng sinh năm 1927 ở Mỹ Lợi tức xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười ngày nay. Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp từ năm 1986 đến năm 1990. Mất năm 2008.

16. Võ Hồng Nhân tên khai sinh là Võ Đông Xuân sinh năm 1944 ở Hòa An, Cao Lãnh. Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp từ năm 1990 đến năm 1998.

17. Lê Minh Châu tên khai sinh là Lê Văn Thống sinh năm 1944 ở Vĩnh Thạnh, Lấp Vò. Bí thư tỉnh ủy từ tháng 3/1998 đến tháng 7/2000. Mất năm 2014.

18. Trương Vĩnh Trọng tức Hai Nghĩa sinh năm 1942 ở Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre. Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp từ tháng 7/2000 đến tháng 6/2001.

19. Huỳnh Minh Đoàn, sinh năm 1953 ở Tân Thành, Tân Hồng. Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp từ tháng 6/2001 đến tháng 11/2010.

20. Lê Vĩnh Tân sinh năm 1958 ở Tân Hòa, Lai Vung. Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp từ tháng 11/2010 đến tháng 4/2016.

21. Lê Minh Hoan sinh năm 1961 ở Hòa An, Cao Lãnh. Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp từ tháng 4/2016 đến nay.

Nguyễn Hữu Nhân/https://www.facebook.com/huunhan.nguyen./