Năm sinh bao nhiêu cộng tuổi tây cũng ra 2020

Một sự thật ngẩu nhiên nhưng không thể sai một tí nào. Điều này giải thích thế nào đây?

Huỳnh Triều (sưu tầm)