MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG NƯỚC

(Kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường(1)…………………………………………………………………….

– Hiệu trưởng trường(2)………………………………….………………….……………..

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………..

Hiện trú tại:………………………….……………………………………….…………….

Số điện thoại:…………………………Địa chỉ email (nếu có):…………………………..

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: …………………………….  Ngày tháng năm sinh:……………………………

Là học sinh lớp:……………Trường(3)…………………………………………………….

Kết quả cuối năm học:………………………………………………………..…………….

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường(4)………………………….

về học lớp ………… năm học ………………….. tại trường(5) ……………………….

Lý do:……………………………..………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn.

…., ngày …. tháng …. năm …..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến (6)Ý kiến của trường chuyển đi (7)Hướng dẫn ghi mẫu đơn

1 Tên trường nơi chuyển đi;

2 Tên trường nơi chuyển đến;

3 Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

4 Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

5 Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

6 Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

7 Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

Tô Ngọc Sơn trích từ Nguồn: Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo