HƯỚNG DẪN TÌM QUY LUẬT 5 BÀI ĐIỀN SỐ NÂNG CẤP IQ

5 BÀI ĐIỀN SỐ NÂNG CẤP IQ đã đăng ngày 28/8 đã tìm ra quy luật của dãy số như sau:

Câu 1: Ta có: 100 – 7 = 93

93 – 8 = 85

85 – 9 = 76

76 – 10 = 66

66 – 11 = 55

Câu 2: Mỗi số hạng viết thêm bằng tổng hai số hạng liền trước trừ đi 5.

Câu 3: Số hạng đứng sau bằng tổng của hai số hạng liền trước cộng thêm 1.

Câu 4:  Số hạng đứng sau bằng tổng của hai số hạng liền trước cộng với số thứ tự của số hạng. Cụ thể như sau:
- 0 + 1 + 3 = 4
- 1 + 4 + 4 = 9
- 4 + 9 + 5 = 18
- 9 + 18 + 6 = 33
............................
Số 3; 4; 5; 6; ... là số thứ tự của số đang cần tìm
Câu 5: Số hạng đứng sau bằng tổng của hai số hạng đứng liền trước trừ đi số thứ tự của số hạng ấy. Cụ thể:
- 5 + 6 - 3 = 8
- 6 + 8 - 4 = 10
- 8 + 10 - 5 = 13
- 13 + 10 - 6 = 17
............................
Số 3; 4; 5; 6; ... là số thứ tự của số đang cần tìm

Ngọc Sơn (biên soạn)