Giới thiệu & Tầm nhìn NFTs

Đây chỉ là buổi bình minh của quyền sở hữu kỹ thuật số và các mã thông báo không thể thay thế. NFTs xuất hiện vào đầu năm 2016, với các dự án như Age of Chains và Rare Pepes sử dụng Bitcoin để tạo thẻ giao dịch blockchain. Những thử nghiệm ban đầu này đã biến thành các dự án lớn hơn trong những ngày Halcyon của năm 2017 và 2018.

Đặc biệt, sự ra mắt của CryptoKitties tuyệt vời dường như thu được tia chớp trong một cái chai với sự kết hợp mạnh mẽ của meme mèo và một cộng đồng say mê. Bây giờ internet đã sẵn sàng và háo hức cho bất cứ điều gì tiếp theo. NFTs đã đi từ những món đồ chơi đơn giản thành những món đồ sưu tầm phong phú chỉ sau một đêm. Sự gia tăng và điên cuồng của các nhà sưu tập; ghi nhớ và những người đam mê internet đã chứng minh rằng NFTs ở đây để tồn tại.

NFTs kể từ đó đã phát triển vượt xa những thử nghiệm ban đầu này. Hàng triệu đô la đang được ủy thác cho các nghệ sĩ thông qua các nền tảng như SupeRare và OpenSea. Gần đây, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của các nền tảng và NFT thế hệ tiếp theo; mở rộng sang lĩnh vực nghệ thuật kỹ thuật số và mua đất.

Chúng ta đang bắt đầu thấy NFT giao nhau với các xu hướng trong DeFi (như Aavegotchi, MEME và WHALE); đồng thời cũng đóng vai trò là nền tảng cho các nền tảng chơi game thế hệ tiếp the; và metaverse mới nổi. Decentraland và Cryptovoxels là những ví dụ tuyệt vời phục vụ những ánh sáng nhấp nháy của thế giới trước đó; chỉ được hình dung trong các bộ phim khoa học viễn tưởng như Ready Player One.

Hôm nay, chúng ta đang ở một bước ngoặt trong việc áp dụng NFT. Một nơi mà chúng tôi có thể tạo ra các quyền sở hữu mạnh mẽ trong lĩnh vực kỹ thuật số theo cách phản ánh thế giới thực. Hàng nghìn tỷ đô la tài sản trí tuệ và quyền dữ liệu; cùng với hàng tỷ đô la nghệ thuật và giá trị giải trí khác một ngày nào đó có thể được quản lý bởi một blockchain.

Hành tinh IX đi đầu trong cuộc cách mạng trong không gian phát triển chiến lược đất ảo. Nó cung cấp các công cụ để phân cấp và trao quyền cho cộng đồng trò chơi; đồng thời giúp các cá nhân sử dụng niềm đam mê và kỹ năng của họ để chơi; xây dựng doanh nghiệp và tạo ra một tương lai bền vững hơn.

Planet IX cho phép người chơi có được NFT dựa trên chuỗi khối Polygon (chuỗi khối này được xây dựng trên Ethereum). Các NFT này sẽ hình thành nền tảng của một loạt các sản phẩm; và dịch vụ tài chính sử dụng các hợp đồng thông minh một cách sáng tạo. Các dịch vụ này sẽ hỗ trợ các khu vực chưa được phục vụ của thị trường để thúc đẩy tăng trưởng tiềm năng hơn.

Trò chơi và đất ảo có thể bị gián đoạn bởi công nghệ blockchain; dẫn đến việc chuyển giao giá trị lớn sang các môi trường phi tập trung. Nền tảng Planet IX được định vị để tận dụng sự thay đổi này; và sẽ đáp ứng nhu cầu của cộng đồng ngay từ đầu. Bằng cách giáo dục người chơi và dần dần mở khóa các tính năng; người chơi sẽ phù hợp và sẵn sàng để gặt hái những lợi ích của công nghệ đang phát triển này. Kiên thức là sức mạnh.

Trên đây là bản dịch của nguyên bản tiếng Anh bên dưới!

This is just the dawn of digital property rights and non-fungible tokens. NFTs emerged as early as 2016, with projects like Age of Chains and Rare Pepes using Bitcoin to create blockchain trading cards. These early experiments morphed into larger projects during the halcyon days of 2017 and 2018.

In particular, the launch of the great CryptoKitties seemed to capture lightning in a bottle with its potent mix of cat memes and an enthused community. Now the internet was ready and eager for whatever was next. NFTs went from simple ownables to bonafide collectibles overnight. The rise and frenzy of collectors, memelords and internet aficionados proved that NFTs were here to stay.

NFTs have since evolved far beyond these early experiments. Millions of dollars are being commissioned to artists through platforms like SupeRare and OpenSea. More recently we’ve been seeing the emergence of next-generation NFTs and platforms, expanding into digital art and land purchasing.

We’re beginning to see NFTs intersect with trends in DeFi (like Aavegotchi, MEME, and WHALE); and also serve as the bedrock for next-generation gaming platforms and the emerging metaverse. Decentraland and Cryptovoxels are great examples that serve flashing glimmers of worlds earlier only visualized in science fiction films like Ready Player One.

Today, we’re at a turning point in the application of NFTs. One where we can carve out robust property rights in the digital realm in a way that mirrors the real world. Trillions of dollars of intellectual property and data rights; along with billions of dollars of art and other entertainment value could one day be managed by a blockchain.

Planet IX is at the forefront of a revolution in the virtual land strategy development space. It provides tools to decentralize and empower the gaming community; while also helping individuals use their passion and skill to play; build businesses and create a more sustainable future.

Planet IX enables players to obtain NFTs based on the Polygon blockchain (which in turn is built on Ethereum). These NFTs will form the basis of an array of financial products and services creatively utilizing smart contracts. These services will support underserved areas of the market to leverage more potential growth.

Gaming and virtual land are set to be disrupted by blockchain technology; leading to a major transfer of value into decentralized environments. The Planet IX platform is positioned to capitalize on this shift; and will cater to the community’s needs from the ground up. By educating players and gradually unlocking features; the players will be fit and ready to reap the benefits of this evolving technology. Knowledge is power.

Dinh Phuong (sưu tầm)