ĐIỀN DẤU PHÉP TÍNH – LUYỆN IQ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

06 bài toán đặt dấu phép tính giúp học sinh rèn luyện và nâng cấp IQ lên tầm cao mới!

Bài 1: Hãy đặt dấu phép tính thích hợp giữa các số 2 để được biểu thức có giá trị bằng 7

2 2 2 2 2

Đáp án >>

Bài 2: Hãy đặt dấu phép tính thích hợp giữa một số chữ số 3 để được biểu thức có giá trị bằng 1000

3 3 3 3 3 3

Đáp án >>

Bài 3: Hãy đặt dấu phép tính thích hợp giữa một số chữ số 8 để được biểu thức có giá trị bằng 1000

8 8 8 8 8 8 8 8

Đáp án >>

Bài 4: Hãy đặt dấu phép tính thích hợp giữa một số chữ số từ 1 đến 7 để được biểu thức có giá trị bằng 100.

1 2 3 4 5 6 7

Đáp án >>

Bài 5: Hãy đặt dấu phép tính cộng hoặc trừ thích hợp giữa một số chữ số từ 1 đến 7 để được biểu thức có giá trị bằng 50.

1 2 3 4 5 6 7

Đáp án >>

Bài 6: Hãy đặt dấu phép tính cộng hoặc trừ thích hợp giữa một số chữ số từ 1 đến 9 để được biểu thức có giá trị bằng 100.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đáp án >>

Bài 7: Hãy đặt dấu phép tính cộng hoặc trừ thích hợp giữa một số chữ số từ 1 đến 9 để được biểu thức có giá trị bằng 0.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đáp án >>

Ngọc Sơn biên soạn