Đáp án – Điền 4 số còn thiếu vào phép tính

Đáp án: Các số cần tìm là 7, 8, 13, 16.

Quay lại