Điểm mới trong sơ tuyển tuyển sinh vào Công an nhân dân

Bộ Công an ban hành Thông tư 44/2021/TT-BCA ngày 27/4/2021. Quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân. Đây là điểm mới trong sơ tuyển tuyển sinh vào Công an nhân dân năm 2021.

Theo đó, quy định sơ tuyển tuyển sinh vào Công an nhân dân gồm:

– Tiếp nhận đăng ký dự tuyển;

– Kiểm tra học lực, hạnh kiểm, phẩm chất đạo đức;

– Kiểm tra sức khoẻ;    

– Kiểm tra năng khiếu, các khả năng khác;

– Thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị hoặc xác minh sơ bộ lý lịch. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nộp về các trường Công an nhân dân. Theo quy định về tuyển sinh của Bộ Công an.

(So với Thông tư 03/2010/TT-BCA, Thông tư 44/2021 bổ sung nội dung kiểm tra phẩm chất đạo đức; kiểm tra các khả năng khác; xác minh sơ bộ lý lịch, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nộp về các trường Công an nhân dân).

Hình thức công khai

1. Căn cứ đặc điểm, tính chất, độ mật, nội dung phải công khai. Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an nhân dân sử dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây:

a) Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương, các trường Công an nhân dân (nếu có);

b) Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử;

c) Thông báo bằng văn bản hành chính;

d) Thông báo tại hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị, giao ban đơn vị;

đ) Niêm yết tại trụ sở Công an các đơn vị, địa phương (từ cấp huyện trở lên), các trường Công an nhân dân;

e) Trực tiếp thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, công dân tham gia tuyển sinh và công dân cư trú trên địa bàn;

g) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin về tuyển sinh vào Công an nhân dân được thông báo theo các hình thức. Quy định tại khoản 1 Điều này ít nhất 30 ngày trước ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thực hiện dân chủ trong sơ tuyển tuyển sinh

1. Sơ tuyển tuyển sinh vào Công an nhân dân gồm: tiếp nhận đăng ký dự tuyển; kiểm tra học lực, hạnh kiểm, phẩm chất đạo đức; kiểm tra sức khoẻ; kiểm tra năng khiếu, các khả năng khác và thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị hoặc xác minh sơ bộ lý lịch. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nộp về các trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh của Bộ Công an.

2. Công an đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng sơ tuyển tuyển sinh và các ban chuyên môn (nếu cần thiết) theo thẩm quyền.

Những người có con, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, người nuôi dưỡng của mình hoặc của vợ hoặc chồng dự tuyển thì không được tham gia Hội đồng sơ tuyển và các ban chuyên môn.

3. Hội đồng sơ tuyển bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định của Bộ Công an, làm việc công khai, dân chủ và quyết định theo đa số.

4. Công khai cho người dự tuyển biết kết quả sơ tuyển, tiếp nhận đề nghị phúc tra kết quả sơ tuyển của người dự tuyển và tổ chức phúc tra sơ tuyển, thông báo lại kết quả cho người dự tuyển.

5. Công an các đơn vị, địa phương cấp giấy chứng nhận sơ tuyển theo mẫu quy định của Bộ Công an cho người dự tuyển đạt sơ tuyển.

Điểm mới trong sơ tuyển tuyển sinh vào Công an nhân dân. Thông tư 44/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 16/6/2021.