ĐỀ KIỂM TRA HK II – TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 4 (THỰC HÀNH TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE)

Thời gian kiểm tra HK II đã cận kề rồi. Các em học sinh lớp 5 cố gắng ôn tập nhé! ĐỀ KIỂM TRA HK II – TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 4 này các em sẽ ôn tập được rất nhiều kiền thức bổ ích đấy.

Mời các em cùng làm bài tập HK II đề 4 này để củng cố kiến thức các em nhé!

ĐỀ KIỂM TRA HK II - TOÁN LỚP 5 - ĐỀ 4

Hãy đọc kỹ yêu cầu bài tập để lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.

Bây giờ, Hãy nhấp chuột vào START QUIZ để làm bài các em nhé!

Sau khi trả lời xong tất cả các bài tập. Hãy Clik vào nút FINISH QUIZ để nộp bài.

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ II LỚP 5 – ĐỀ 1

Phần I (5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Chuyển hỗn số 8 và 17/1000 thành số thập phân:

A. 8,17 B. 8,071 C. 8,017 D. 81,70

2. Trong số thập phân 285,34 giá trị của chữ số 8 gấp giá trị của chữ số 4 là:

A. 2 lần B. 20 lần C. 200 lần D. 2000 lần

3. 5km 20m bằng:

A. 5020m B. 520m C. 500020m D. 50020m

4. Tìm số tự nhiên x biết: 3,5 < x < 5,8

A. 4 và 5 B. 3,4 và 5 C. 3 và 4 D. 3,4 và 5,7

5. Cả hai hộp có 15,6kg chè. Hộp thứ nhất hơn hộp thứ hai 1200g chè. Hỏi hộp thứ nhất

có bao nhiêu ki-lô-gam chè?

A. 16800g B. 8,4kg C. 6,6kg D. 13,8kg

6. Trong hình bên có:

A. 3 hình thoi B. 4 hình thoi

C. 6 hình thoi D. 7 hình thoi

7. Tìm số dư trong phép chia sau: 78,5 : 16

A. 0,1 B. 0,01 C. 10 D. 100

8. Diện tích của hình tam giác ABC có đáy 2,8dm, chiều cao 18cm là:

A. 25,2dm2 B. 25,2cm2 C. 2,52dm2 D. 252dm2

9. Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 60 người ăn trong 24 ngày, mức ăn của mỗi người

trong 1 ngày là như nhau. Nhưng sau đó có 20 người đến thêm. Hỏi số gạo chuẩn bị ăn

được trong bao nhiêu ngày?

A. 72 ngày B. 44 ngày C. 27 ngày D. 18 ngày

10. Tổ 1 lớp 5A có 15 bạn, trong đó có 9 bạn nữ. Tính tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ và

số học sinh của cả tổ.

A. 90% B. 60% C. 15% D. 135%

Phần II: (5 điểm) Giải các bài tập sau

Bài 1 (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 218,63 + 41,707

b. 291,84 – 11,7

c. 31,5 x 5,04

d. 5,75 : 2,5

Bài 2 (1 điểm) Tìm x biết:

a. 2,5 x x = 25500

b. x : 4,1 = 148,2 – 51,3

Bài 3 (2 điểm) Một cửa hàng bán một chiếc điện thoại với giá 4.060.000 đồng. Tiền vốn

cửa hàng đó mua chiếc điện thoại là 3.600.000 đồng. Hỏi khi bán chiếc điện thoại đó,

cửa hàng lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn?

Bài 4 (1 điểm) Tính tổng của số thập phân nhỏ nhất có 10 chữ số khác nhau và số thập

phân nhỏ nhất có tất cả các chữ số chẵn khác nhau.

Chúc các em hoàn thành tốt bài ĐỀ KIỂM TRA HK II – TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 4

Ngọc Sơn – KỸ NĂNG CẦN BIẾT