Đáp án câu đố 1 – 5 câu đố khó kiểm tra khả năng logic của não

Ở mỗi cột, số lớn nhất bằng tổng ba số nhỏ hơn.

Ta có:

8 = 4 + 3 + 1.

7 = 3 + 2 + 2.

8 = 2 + 1 + 5.

Ở cột cuối, nếu coi 8 là số lớn nhất thì số cần điền là 4.

Nếu coi số cần tìm là tổng của 3 số có sẵn thì: 8 + 2 + 2 = 12. Vậy số cần điền là 12.

Đáp án câu đố 1: 4 hoặc 12

<< Quay lại