Đáp án câu 3 – Bốn bài toán rèn luyện trí não

Số cần điền là 256.

Ba hình vuông tính từ trái sang phải, số ở hình sau bằng bình phương số ở vị trí tương đương của hình trước. Ta có:

3 ^ 2 = 9; 9 ^ 2 = 81.

1 ^ 2 = 1; 1 ^ 2 = 1.

2 ^ 2 = 4; 4 ^ 2 = 16.

4 ^ 2 = 16; 16 ^ 2 = 256.

<< QUAY LẠI