Đáp án câu 1 – Bốn câu đố Toán học

Số cần điền là 9.

Hai đường vàng chia hình chữ nhật ra làm bốn phần. Ở mỗi phần, tổng số ở trên bên trái và số ở dưới bên phải bằng tích hai số còn lại. Ta có:

10 + 5 = 5 x 3 = 15.

9 + 1 = 1 x 10 = 10.

8 + 4 = 4 x 3 = 12.

8 + 10 = 2 x 9 = 18.

Theo Power of Enjoyment / Nguồn: https://vnexpress.net/

<< Quay lại