9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 5 giải pháp cơ bản năm học 2020-2021

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ thị toàn ngành tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 với mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19.

9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

1. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT trong cả nước;

2. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp;

3. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên;

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo;

5.Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT;

6. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục;

7. Hội nhập quốc tế trong GD&ĐT;

8. Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động GD&ĐT;

9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

5 nhóm giải pháp cơ bản là:

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về GD&ĐT;

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động GD&ĐT;

3.Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD&ĐT;

4. Tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GD&ĐT.

Căn cứ chỉ thị này và tình hình thực tiễn, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021 ở địa phương và tổ chức triển khai kế hoạch, trong đó lưu ý các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể còn diễn biến phức tạp.

Đối với những địa phương phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức việc dạy và học trực tuyến qua internet và trên truyền hình với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm kế hoạch năm học.

Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021; thực hiện các giải pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, nhân viên toàn ngành Giáo dục thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

Đỗ Vi/ Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/