Đáp án câu 1 – Bốn bài toán rèn luyện trí não

Số cần điền là 16.

Chia hình đã cho thành bốn phần, mỗi phần có bốn ô đảm bảo trong đó có một ô màu xanh. Khi đó, tổng ba số ở ba ô màu còn lại chia cho số trong ô màu xanh sẽ bằng 5. Ta có:

(5 + 6 + 9) : 4 = 5.

(7 + 8 + 0) : 3 = 5.

(10 + 9 + 6) : 5 = 5.

(10 + 4 + 16) : 6 = 5

<< QUAY LẠI