Đáp Án 4 – Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Lấy tổng của hai số của cột trước rồi nhân với 2 ta được hai số của cột sau.

(7 + 5) x 2 = 24

Vậy nên: (0 + 6) x 2 = 12.

Đáp án câu 4: 1 và 2

<< Quay lại