Chính sách mới có hiệu từ cuối tháng 06/2021

KỸ NĂNG CẦN BIẾT trân trọng chia sẻ lại thông tin Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 06/2021 (từ ngày 21 – 30/6/2021):

1. Quy định về khai báo C/O mẫu EUR.1 theo UKVFTA

Thông tư 02/2021/TT-BCT về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) có hiệu lực từ ngày 27/6/2021.

Theo đó, việc khai báo C/O mẫu EUR.1 quy định như sau:

– Mẫu C/O mẫu EUR.1 được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02/2021;

– C/O không được tẩy xóa hoặc viết chữ đè lên chữ khác;

Việc sửa đổi được thực hiện bằng cách xóa thông tin sai và bổ sung thông tin đúng; phải đi kèm chữ ký tắt của người hoàn thiện C/O và được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền.

– C/O không để khoảng trống giữa các mục và phải đánh số thứ tự mỗi mục; ngay dưới mục cuối cùng phải gạch ngang;

Khoảng trống không sử dụng phải được gạch chéo để tránh việc bổ sung thông tin sau này;

– Hàng hóa được mô tả theo thông lệ thương mại và có đủ thông tin chi tiết để xác định được hàng hóa.

2. Nội dung phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa DNNN

Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có hiệu lực từ ngày 28/6/2021.

Theo đó, nội dung chi tiết phương án sử dụng đất gồm:

– Tình hình hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp gửi cơ quan chủ quản phê duyệt;

– Đề xuất phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa;

– So sánh, đối chiếu phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng (nếu có), phương án sắp xếp lại; xử lý nhà, đất theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công;

– Đối với diện tích đất có thay đổi so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương (nếu có),…thì việc xử lý được thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020.

3. QCVN về yêu cầu với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật NK

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-192:2020/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 25/6/2021.

QCVN 01-192:2020/BNNPTNT áp dụng với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật vào lãnh thổ Việt Nam.

Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu gồm:

– Yêu cầu về kiểm tra sơ bộ và chi tiết;

– Yêu cầu về phân tích giám định;

– Yêu cầu về nhiễm sinh vật gây hại;

– Yêu cầu về bao bì đóng gói;

– Lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu vật thể.

Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn này.

4. QCVN về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2020/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 18/2020/TT-BTNMT về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới có hiệu lực từ ngày 30/6/2021.

QCVN 68:2020/BTNMT áp dụng với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; và tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới; gồm những quy định kỹ thuật sau:

– Hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới và đơn vị tính trong dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới;

– Các yếu tố trong bản tin dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới;

– Thời hạn và xác định sai số cho phép trong dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới;

– Thông tin, dữ liệu và phân tích dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới;

– Quy trình và đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới.

Ngọc Duy
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT