HƯỚNG DẪN KINH DOANH: The sky’s the limit, but remember to fly safe Bầu trời là giới hạn, nhưng hãy nhớ bay an toàn

HƯỚNG DẪN KINH DOANH: The sky’s the limit; but remember to fly safe. Bầu trời là giới hạn, nhưng hãy nhớ bay an toàn.

The success of Crowd1 is based on the hard work; and dedication of all our members just as in any other business or company. And like any business, your success in Crowd1 is dependent on your personal performance. Your membership in Crowd1 is not an investment or a financial product but an opportunity for you to take control of your financial situation. This of course means that you should treat Crowd1 as a business.

Thành công của Crowd1 dựa trên sự làm việc chăm chỉ và cống hiến của tất cả các thành viên của chúng tôi; cũng như trong bất kỳ doanh nghiệp hoặc công ty nào khác. Và giống như bất kỳ doanh nghiệp nào, thành công của bạn trong Crowd1; phụ thuộc vào thành tích cá nhân của bạn. Tư cách thành viên của bạn trong Crowd1 không phải là một khoản đầu tư; hay một sản phẩm tài chính mà là một cơ hội để bạn kiểm soát tình hình tài chính của mình. Tất nhiên, điều này có nghĩa là bạn nên coi Crowd1 như một doanh nghiệp.

It isn’t easy to become successful in business.

And that’s why it’s important to start with the best possible conditions. To help you to do this, we have put together a guide targeting particular countries where you in our worldwide crowd live, with useful tips for you.

Không dễ để trở nên thành công trong kinh doanh.

Và đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải bắt đầu với những điều kiện tốt nhất có thể. Để giúp bạn thực hiện điều này, chúng tôi đã tổng hợp một hướng dẫn nhắm mục tiêu đến các quốc gia cụ thể nơi bạn thuộc cộng đồng trên toàn thế giới của chúng tôi sinh sống, với các mẹo hữu ích dành cho bạn.

You need to have all the relevant information when you’re starting a new business.

If you want to start a company, it’s necessary to decide which type of company would be most suitable for your situation. It’s also true that different countries have different types of companies. However, some of the more common ones are Private companies, Sole proprietorship and Limited companies. All these types of companies have different pros and cons, and you should do your research to make sure you choose the type best suited for your situation.

Bạn cần có tất cả các thông tin liên quan khi bắt đầu kinh doanh mới. 

Nếu bạn muốn thành lập công ty, cần phải quyết định loại hình công ty nào phù hợp nhất với hoàn cảnh của bạn. Cũng đúng khi các quốc gia khác nhau có các loại hình công ty khác nhau. Tuy nhiên, một số công ty phổ biến hơn là công ty Tư nhân, Công ty sở hữu độc quyền và Công ty trách nhiệm hữu hạn. Tất cả các loại hình công ty này đều có những ưu và nhược điểm khác nhau, và bạn nên nghiên cứu để đảm bảo rằng bạn chọn loại hình phù hợp nhất với tình hình của mình.

If you choose to start a company, it’s highly likely that you will have to account for your income and costs.

This varies depending on your country of residence; in terms of what you need to account for, to what extent and so on. For smaller companies, it’s not unusual to keep your own books; and there are many online bookkeeping services which are easy to set up and start using. For more advanced operations, you might need to hire a professional accountant to help you with your accounting; or to audit your books annually. Even if you choose not to start a company; there could still be things that you will have to make sure you have declared. This is dependent on your country of residence and often on the size of your business’s turnover.

Nếu bạn chọn thành lập một công ty; rất có thể bạn sẽ phải tính toán đến thu nhập và chi phí của mình. 

Điều này thay đổi tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn, về những gì bạn cần phải giải trình, mức độ như thế nào, v.v. Đối với các công ty nhỏ hơn, việc giữ sổ sách của riêng bạn không có gì lạ, và có nhiều dịch vụ kế toán trực tuyến rất dễ thiết lập và bắt đầu sử dụng. Đối với các hoạt động nâng cao hơn, bạn có thể cần thuê một kế toán viên chuyên nghiệp để giúp bạn kế toán hoặc kiểm tra sổ sách của bạn hàng năm. Ngay cả khi bạn chọn không thành lập công ty, vẫn có thể có những điều mà bạn sẽ phải đảm bảo rằng bạn đã khai báo. Điều này phụ thuộc vào quốc gia cư trú của bạn và thường phụ thuộc vào quy mô doanh thu của doanh nghiệp bạn.

Salary is the term generally used for the wage a person receives from a company for a job.

At the same time, remuneration is a general term for compensation an individual receives for services or work provided. If you want to be able to pay yourself a salary; it is likely that you will have to register a company. But in many countries there is a system whereby it is possible to earn up to a certain amount; before you need to register this as a taxable income. Obviously, this is highly dependent on your country of residence; and it is always important to keep track of the regulations relevant to your situation. It is not unknown for people to have a great idea for a business; and start one up, only to be caught out when they think they’re up; and running by back-taxation due to lack of information or planning.

Lương là thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ mức lương mà một người nhận được từ một công ty cho một công việc. 

Đồng thời, thù lao là một thuật ngữ chung để chỉ khoản bồi thường mà một cá nhân nhận được cho các dịch vụ hoặc công việc được cung cấp. Nếu bạn muốn có thể tự trả lương, rất có thể bạn sẽ phải đăng ký một công ty. Nhưng ở nhiều quốc gia, có một hệ thống mà theo đó bạn có thể kiếm được đến một số tiền nhất định trước khi bạn cần phải đăng ký khoản này như một khoản thu nhập chịu thuế. Rõ ràng, điều này phụ thuộc nhiều vào quốc gia cư trú của bạn và điều quan trọng là phải theo dõi các quy định liên quan đến tình huống của bạn. Không phải ai cũng biết về một ý tưởng tuyệt vời cho một doanh nghiệp và khởi nghiệp, chỉ bị phát hiện khi họ nghĩ rằng họ đang hoạt động bằng cách đánh thuế ngược lại do thiếu thông tin hoặc kế hoạch.

Crowd1 wants you to succeed. We want to provide you with the information; the technology and the access to our growing crowd so that you blossom, grow, prosper. But for that to happen, you have to put in the hours, do the work; show the kind of dedication it takes to reach the sky. And you have to be sure you are always absolutely in compliance with the legal; and tax codes where you live and do business. We are happy to provide you with country-specific links; and some useful tips to show you how you might set up your business safely; and legally and responsibly wherever you are.

The sky’s the limit with Crowd1, but remember to fly safe.

Crowd1 muốn bạn thành công. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin; công nghệ và quyền truy cập vào đám đông ngày càng tăng của chúng tôi để bạn phát triển; phát triển và thịnh vượng. Nhưng để điều đó xảy ra, bạn phải dành thời gian, làm việc; thể hiện sự cống hiến cần thiết để đạt tới bầu trời. Và bạn phải chắc chắn rằng bạn luôn tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật; và mã số thuế nơi bạn sinh sống và kinh doanh. Chúng tôi rất vui khi cung cấp cho bạn các liên kết theo quốc gia cụ thể; và một số mẹo hữu ích để chỉ cho bạn cách; bạn có thể thiết lập doanh nghiệp của mình một cách an toàn; hợp pháp và có trách nhiệm cho dù bạn ở đâu.

Bầu trời là giới hạn với Crowd1, nhưng hãy nhớ bay an toàn.

Theo HƯỚNG DẪN KINH DOANH CỦA CROWD 1