Bài 5: Hãy đặt dấu phép tính cộng hoặc trừ thích hợp giữa các số từ 1 đến 7 để được biểu thức có giá trị bằng 40.

Đáp án bài 5. Mời các em tham khảo.

<< Quay lại đề bài