Bài 4: Hãy đặt dấu phép tính thích hợp giữa các số từ 1 đến 7 để được biểu thức có giá trị bằng 100.

Đáp án bài 4. Mời các em tham khảo.

<< Quay lại đề bài