A, B, C, D lần lượt là số mấy?

Gợi ý: đáp án là những số nhỏ hơn 10.

A, B, C, D lần lượt là số mấy?

Gợi ý: đáp án là những số nhỏ hơn 10.

Xem đáp án >>

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://vnexpress.net/