UBND TỈNH ĐỒNG THÁP YÊU CẦU SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tiếp nhận Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học (văn bản gửi kèm), Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu có ý kiến như sau:

 Giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Công văn số 1257/VPUBND-THVX Đồng Tháp, ngày 15 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học truyền đạt ý kiến trên đến đơn vị biết, thực hiện.

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành điều lệ trường Tiểu học.

Ngọc Sơn/ Nguồn: https://luatvietnam.vn/