Tổ chức các cuộc thi về an toàn thông tin mạng cho sinh viên

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng có Quyết định 1907/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025”.

Theo đó, để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ sở giáo dục, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

– Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn thông tin cho các nhóm đối tượng khác nhau là học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

– Rà soát chương trình, nội dung, thời lượng giảng dạy và biên tập tài liệu, hướng dẫn giáo dục về an toàn thông tin lồng ghép vào môn tin học, hoạt động ngoại khóa phù hợp với lớp học, cấp học (từ THCS đến THPT);

– Tổ chức các cuộc thi thiết kế áp phích (poster), thiết kế mô hình, các video đa phương tiện, mã hóa an toàn và xâm nhập ứng dụng web cho các đối tượng từ THCS tới đại học;

– Thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu cơ hội việc làm, tiềm năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng tại các cơ sở giáo dục.

Xem chi tiết Quyết định 1907/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.