Test IQ bằng 5 câu đố logic “khó nhằn”

Bài kiểm tra với những câu đố logic “khó nhằn” dưới đây đòi hỏi khả năng tính toán và suy luận của bạn.

Câu đố logic 1: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Đáp án >>

Câu đố logic 2: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Đáp án >>

Câu đố logic 3: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Đáp án >>

Câu đố logic 4: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Đáp án >>

Câu đố logic 5: Điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Đáp án >>

Dinh Phương (sưu tầm)/ Nguồn: https://laodong.vn/