Nét chữ của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam ghi sổ tang Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Dinh Phuong (sưu tầm)/ Nguồn: https://www.facebook.com/2062683287188385/photos/2062686100521437/