Mức hưởng BHYT trái tuyến tỉnh từ ngày 01/01/2021

BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4055/BHXH-CSYT hướng dẫn thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật BHYT về mức hưởng BHYT trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh từ 01/01/2021.

Theo đó, người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại các cơ sở KCB BHYT tuyến tỉnh:

– Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB nội trú theo mức hưởng như đúng tuyến;

– Không được hưởng chế độ không cùng chi trả chi phí KCB theo chế độ của BHYT 05 năm liên tục.

Đồng thời phần chi phí cùng chi trả của người bệnh trong trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến không được xác định là điều kiện để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

(Chế độ BHYT 05 năm liên tục chỉ áp dụng đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến).

Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trước ngày 01/01/2021 thì:

Nếu ra viện từ ngày 01/01/2021 trở đi, có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ: các chi phí KCB BHYT phát sinh từ ngày 01/01/2021 được quỹ BHYT chi trả như đúng tuyến.

Công văn 4055/BHXH-CSYT được ban hành ngày 23/12/2020.

Hồng Thuận
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT