Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ảnh minh họa: Internet

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 74/TTr-SGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020.

UBND Tỉnh Đồng Tháp đã Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021, với các mốc thời gian cụ thể như sau:

– Tựu trường: Ngày 01 tháng 9 năm 2020.

– Khai giảng năm học lúc 07 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 05 tháng 9 năm 2020.

– Học kỳ I: Từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 đến ngày 15 tháng 01 năm 2021, gồm: Thời gian thực học, kiểm tra định kỳ cuối học kỳ và tổ chức các hoạt động giáo dục khác.

– Học kỳ II: Từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 đến ngày 25 tháng 5 năm, gồm: Thời gian thực học, kiểm tra định kỳ cuối học kỳ và tổ chức các hoạt động giáo dục khác.

– Kết thúc năm học: Ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Quyết định Số: 1223/QĐ-UBND-HC này còn quy định rất rõ một số nội dung cần thực hiện trong năm học như: Các kỳ thi, xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 chuyên năm học 2021 – 2022: Trước ngày 31 tháng 7 năm 2021. Các ngày nghỉ.

Căn cứ theo Quyết định này, các cơ sở giáo dục công lập cũng như tư thục sẽ tiến hành chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực sẵn sàng đón chào năm học mới.

Ngọc Sơn