Dự kiến mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 2269/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (Đề án).

Theo đó, để hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, Đề án đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sau:

– Sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và các chế độ, gắn bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách về việc làm, quản trị thị trường lao động, thông tin, dự báo thị trường lao động và BHXH.

– Rà soát, hoàn thiện, đồng bộ các chính sách về lao động, việc làm, đào tạo, tiền lương, BHXH,… để có sự liên kết chặt chẽ, nâng cao hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

– Hằng năm, tổ chức đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, từ đó, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung kịp thời.

– Đổi mới theo hướng gắn kết các hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm hướng tới hình thành một hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm thống nhất.

– Tăng cường công tác phối hợp, thống nhất trong tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan tại Trung ương cũng như tại địa phương…

Quyết định 2269/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2020.

Thùy Liên
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT